Gode og likeverdige muligheter for alle!

Foreldre:

Foreldrene er ofte utsatt for både psykisk og fysisk press. Tabu gjør det vanskelig å snakke om utfordringene. 

Vi bidrar til aktiv og likeverdig samfunnsdeltakelse for alle familier som har medlemmer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og landet for øvrig. Med et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn .

FAG

Vår målsetting er å gå i front i arbeidet med å bygge bro mellom familier som lever med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne og samfunnet for øvrig – ved å løfte fram temaet å leve med en liten eller stor funksjonshemming. Filmfestivalen er også et konstruktivt og positivt kulturtiltak hvor integrering og inkludering av mennesker som har en annen bakgrunn enn den etnisk norske, er gjeldende. Målet er å bidra med å øke tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.

Helt fra starten har Abloom filmfestival vært opptatt av å ha faglig kompetanse i ryggen – og nettopp derfor har vi samarbeidspartnere som dekker et bredt fagområde; først og fremst innen helse, kultur og film. Den flerkulturelle avisen UTROP er dessuten en viktig støttespiller