Abloom er en filmfestival som er åpen for alle.

Velkommen til Abloom filmfestival 2018! Tema: Universell utforming - Teknologi gir muligheter!

Teknologi er viktig, kanskje spesielt for dagens unge. Ulike teknologiske plattformer gir tilgjengelighet og åpner for kommunikasjon, nettverksbygging og underholdning. For folk med funksjonsnedsettelser betyr teknologi ekstra mye i hverdagen, ikke minst når det gjelder fremkommelighet og transport. Teknologien har både en praktisk og en sosial side. Et eksempel er et nyutviklet hjelpemiddel som gjør det mulig for blinde og svaksynte å delta i sosiale medier som Facebook (http://www.telecompaper.com/news/swedish-pts-presents-facebook-interface-for-deaf-blindusers--994762). Hold deg oppdattert for konkretisering av hvordan dette temaet skal jobbes med.

Påmelding er igang!

Abloom filmfestival er en mangfoldig filmfestival om og for barn og unge som har nedsatt funksjonsevne og er vinner av Oslo bys kunstnerpris for 2014.

Vi ønsker å kjempe mot isolasjon, skyld og skam. Vår møteplass skal være et sted hvor positiv tenkning står sentralt, der alle føler seg trygge. Vi ønsker å bidra til positiv integrering og inkludering av det som ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som i stor grad faller utenfor den tradisjonelle A4-familien. Abloom vil ha et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn: Mye tyder på at for en del innvandrere kan være spesielt utfordrende fordi det er svært tabubelagt å ha et annerledes barn.

Vi vil vise gode filmer som tar opp det å leve med små eller store funksjonsnedsettelser, arrangere seminarer, invitere nasjonale og internasjonale gjester og vi vil arrangere ulike aktiviteter for barn. Det er også ønskelig å få norske filmskapere på banen og inspirere de til å lage gode filmer om det å være funksjonshemmet. Vi ønsker at gode dokumentar-, opplysnings- og spillefilmer om det å leve med nedsatt funksjonsevne, vil bidra til et mer positivt og rettferdig samfunn for alle.

Abloom filmfestival skal fremstå som en spydspiss med hensyn til å bygge bro mellom befolkning og samfunnet ved å løfte fram tema om funksjonshemning.

Festivalen

Abloom filmfestival er Norges første mangfoldige filmfestival som belyser alle i samfunnet - og festivalen er organisasjonens årlige hovedarrangement.

Det vil bli vist filmer fra hele verden, og hovedmålet for festivalen er å fremme filmer av beste kvalitet innen det aktuelle temaet, gjennom filmvisninger, regissørmøter og debatter. Festivalen ønsker å forene norske og internasjonale filmer og gjester, for å diskutere viktige spørsmål knyttet til det å leve med – eller leve sammen med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne. Program.

Abloom filmfestival har som mål å stimulere og motivere interessen blant filmskapere til å lage filmer, både nasjonalt og internasjonalt, som omhandler det å leve med spesielle behov.

Hvert år legger festivalen tyngdepunktet på et spesielt tema! I år skal vi ha kursvirksomhet for filmskapere med 'speed dating' sammen med profesjonelle.

Film er et medium som kan nå alle. Gjennom film fortelles det historier, hvor følelser og drømmer deles, det være seg hverdagshistorier eller historier som omhandler fortid, nåtid og fremtid.

Abloom filmfestival skal sette mennesker med nedsatt funksjonsevne og annerledeshet i fokus. Filmfestivalens visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle og festivalen skal være en hyggelig og informativ møteplass for alle som kommer.