Om oss

Abloom er en ideell og frivillig organisasjon i Oslo som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse. Organisasjonen har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Hovedarrangementet er den årlige filmfestivalen i november, men vi har også pop-up festivalen Mini Abloom på Tøyen og Stovner, en rådgivningstjeneste og andre aktiviteter. 

Organisasjon ble stiftet i 2012 for å bidra til bedre levekår, økt livskvalitet og sosial inkludering av barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne i Norge.

Ordet Abloom  betyr "i full blomst", noe som er ment å gjenspeile hva organisasjonen og festivalen står for. Vi ønsker at barn og unge med spesielle behov skal bli sett, hørt og verdsatt og vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst.

Ablooms visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle og festivalene (hovedfestivalen i november og Mini Abloom) skal være hyggelige og informative møteplasser for alle som kommer. 

Abloom skal være en spydspiss i arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter, bygge broer mellom brukere og samfunnet, samt løfte fram temaet om det å leve med en liten eller stor funksjonshemming. Filmfestivalen vil dessuten være et konstruktivt og positivt kulturtiltak hvor integrering og inkludering av mennesker som har en annen bakgrunn enn den etnisk norske, er gjeldende. Målet er å bidra med å øke tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. 

Målgruppe

Abloom har et særskilt fokus på til minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse - og deres pårørende.

Filmfestivalene har flere mål utover selve underholdningsaspektet, da både informasjon og veiledning – rettet mot den aktuelle målgruppen, er i fokus. Filmfestivalen er åpen for alle, men vi vet at festivalen er spesielt nyttig for foreldre/pårørende og fagfolk. Med foreldre/ pårørende menes familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevner, samt de som ellers lever tett på barna.

Med fagfolk menes helsepersonell, lærere og andre pedagoger, ledere innen relevante offentlige og private virksomheter og andre som jobber med og for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Abloom filmfestival

Abloom filmfestival i november har som mål å vise noe av det beste som er laget av film, samt sette fokus på det å leve et annerledes liv enn hva som er tilfelle for folk flest. Vi viser et mangfold av filmer fra inn- og utland: spillefilmer, dokumentarfimer og opplysningsfilmer. Film er et verktøy som skaper debatt og motiverer til holdningsendringer, gir økt deltakelse og genererer og sprer kunnskap.

Vi vil bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på kulturelle og sosiale arenaer, som filmfestivalen i november uke 47, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Vi bidrar til positiv integrering og inkludering av det som ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som i stor grad faller utenfor den tradisjonelle A4-familien.

Kulturelt og sosialt skal vi gjennom våre arrangementer:

  • Bidra til nytenking og utvikling for vår målgruppe.

  • Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse.