Om oss
Organisasjon  ble stiftet i 2012 for å bidra til bedre levekår, livskvaliteten , sosial inkludering til barn , unge, og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge. Vi har kalt oss Abloom siden det står for det som er viktig for oss.
Selve ordet Abloom  betyr i full blomst, noe som er ment å gjenspeile hva festivalen står for. Vi ønsker at barn og unge med spesielle behov skal bli sett, hørt og verdsatt og vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst, som det heter.
Abloom filmfestivals visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle og festivalen skal være en hyggelig og informativ møteplass for alle som kommer. 
Målsetting Abloom filmfestival skal fremstå som en spydspiss med hensyn til det å bygge bro mellom familier som lever med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne og samfunnet for øvrig – ved å løfte fram temaet om det å leve med en liten eller stor funksjonshemming. Filmfestivalen vil dessuten være et konstruktivt og positivt kulturtiltak hvor integrering og inkludering av mennesker som har en annen bakgrunn enn den etnisk norske, er gjeldende. Målet er å bidra med å øke tillitt og tilhørighet i det norske samfunnet. 
Målgruppe
Filmfestivalen har flere agendaer utover selve underholdningsaspektet, da både informasjon og veiledning – rettet mot den aktuelle målgruppen, er i fokus. Familier som har minoritetsspråklig bakgrunn vil bli spesielt ivaretatt. Filmfestivalen er åpen for alle, men den primære målgruppen for festivalen er foreldre/ pårørende og fagfolk. Med foreldre/ pårørende menes familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevner, samt de som ellers lever tett på barna. Som tidligere nevnt, vil minoritetsspråklige foreldre ha et ekstra fokus.
Med fagfolk menes helsepersonell, folk innen utdanningssektoren og ikke minst, folk innen filmbransjen. Det henspeiler med andre ord til personer som jobber i nær relasjon til barn og unge med spesielle behov innen diverse helserelaterte institusjoner, til lærere og førskolelærere som jobber med de aktuelle barna og det henspeiler til personer som jobber innen filmbransjen. Eventuelt andre interesserte er også velkommen.
FESTIVALEN
Abloom filmfestival har som mål å vise noe av det beste som er laget av film innen filmindustrien, vedrørende det å leve et annerledes liv enn hva som er tilfelle for folk flest. Vi vil vise et mangfold av filmer fra inn- og utland, det være seg spillefilmer, dokumentarfimer eller opplysningsfilmer. Film er et middel/verktøy som benyttes i medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap.Samt som et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge  skal få delta på en viktig sosiale arenaer, som filmfestivalen i november uke 47, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  Vi bidrar til positiv integrering og inkludering av det som ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som i stor grad faller utenfor den tradisjonelle A4-familien. Abloom vil ha et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn.      Bidra til nytenking og utvikling     Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo Norge.    
Abloom har, i tillegg til Abloom filmfestival, en egen avdeling for film produskjon, med en flerkulturelt stab – Abloom Studios.